خانهبرچسب پست ها"دورکار"

دورکاربرچسب

بایگانی

شاید دورکاری برای برخی از ما خوشایند و برای برخی دیگر ناخوشایند باشد اما شاید بتوانیم با تعیین سازوکارهای مربوط به آن، نظم و سرعت را افزایش دهیم

دورکاری روشی برای سازمان‎دهی و انجام کار در مکانی غیر از محل استقرار سازمان، با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که استقرار این فرایند موجب