خانهبرچسب پست ها"کاهش زباله"

کاهش زبالهبرچسب

بایگانی

ضایعات مواد غذایی به زباله تبدیل می‎‌شوند، باعث اثرات نامطلوب گلخانه‌‎ای، آلودگی آب، خاک و هوا می‎‌گردند. از طرفی دیگر منابعی مثل آب، خاک و کود و سوخت‎های