خانهبرچسب پست ها"سفر"

سفربرچسب

بایگانی

یک خانواده چهار نفره ایرانی رو در یک سفر تفریحی به یکی از شهرهای کشور ترکیه تصور کنید. هوا گرم و حدودا ۳۲ درجه سانتی گراد. از حدود ده